بایگانی

با موسوی سبز پیشوای جوانان اصلاح طلبی که خود را فرزند خمینی کبیر می دانند، بیشتر آشنا شوید۹

خیانت کنونی جنبش سبز و وابستگان آن ،در تداوم و پایندگی رژیم ضد انسانی اسلامی است. سایت کلمه ۲۴ بهمن می گوید: جوانان اصلاح طلب فریاد می زنند:“هل من ناصر ینصرنی.." آیا جوانان اصلاح طلب در عربستان زندگی می کنند که شعارشان عربی است؟. در جای دیگر اصلاح طلبان خود را فرزند پیرجماران، خمینی کبیر می دانند.