بایگانی

بهشت و جهنم، دکان نیرنگ و حقه بازی آخوند، و سراب و رؤیائی برای خردباختگان۲۴۴

بشر ناتوان اولیه که امکان دفاع از خود نداشت، به ناچار به دنبال قدرت و نیرویی در ماوراء طبیعت می گشت که او را کمک و یاری نماید. و چون نتوانست پاسخ گوی ظلم و ستم به خود باشد به بهشت و جهنم و دنیای دیگر معتقد گشت تا از خود رفع ظلم کند. این اندیشه دکان حقه بازی آخوند شد تابه مردم ناآگاه وعده بهشت دهد.