بایگانی

اراذل و اوباش، پرورش یافته پای منبرهای عزاداری اند۲۴

داستان عاشورا و یا دعوای دو قبیله عرب بر سر بدست آوردن قدرت، سالهاست که دست آویز آخوندهای مفتخور شده است. ملاها و مداحان حکومتی هرکدام سهم به سزایی در ترویج خرافات و کمرنگ کردن چهره حقایق تاریخی داشته اند. مداحانی که فاقد هرگونه خصوصیات انسانی بوده، اراذل و اوباش دستگاه حکومتی به شمار می آیند.