بایگانی

زنان و دخترانی که به صورتشان اسید پاشیده اید، زندگیشان را وقف نابودی رژیم تان خواهند کرد!.۱۵

مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی به صورت زنان و دختران جوان به پا خواسته اند. جنایت‌های اسیدپاشی در طول هفته ی اخیر در شهر اصفهان امنیت و آرامش را از زنان و دختران سلب کرده و خانواده های اصفهانی برای بازگردان امنیت دختران و زنانشان در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ مقابل دادگستری اصفهان به اعتراض خواهند پرداخت.