بایگانی

اعتراض آخوند فرومایه تازی نژاد به انتخاب یک زردشتی در انجمن شهر یزد۴

در پس جنایات بیکران رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران به دیگر باوران، آخوندک تازی نژاد و فرمایه ای بنام حجت اسلام محمدمهدی حرزاده، گزینش زردشتی پاکدامن و صاحب اصلی این سرزمین بنام سپنتا نیکنام را به شورای شهر یزد را محکوم نموده است. آیا به راستی این یک توهین و جسارت به آدمیت و به فرد فرد ایرانی نیست؟.