بایگانی

یادآوری خطاهای سیاسی شاه و خامنه ای می تواند راهگشای فردای جوانان باشد۲۲

زیر و رو کردن برگهای تاریخ کشورمان نکات مثبت و منفی چندی را به ما می آموزد که می تواند چراغ راه و راهنمای آینده ما باشد. شوربختانه انگشت گذاشتن بر روی اشتباهات و خطاهای گذشته شماری از رهبران، موجب رنجش وابستگان و طرفداران آنان شده و به ناسزاگویی و بدرفتاری نسبت به انتقاد کننده می پردازند.