بایگانی

پیروزی حسن داعی بر تریتا پارسی، پیروزی مردم ایران است۸

ما از حسن داعی چه می دانیم؟. گذشته حسن داعی به ما ربطی ندارد. آنچه برایمان مهم است، کردار، گفتار و رفتار کنونی او است. زیرا چند سالی است می بینیم و شاهد آنیم که چگونه این میهن دوست با همه تنگناها در زندگی روزانه توانست با سازمان نایاک جاسوس و مزدور رژیم اسلامی به مبارزه پردازد و آنان را رسوا کند.