بایگانی

پزشکان مسافرکش؛ دستاورد تازه حکومت امام زمانی برای مردم ایران زمین۴

سیاست های غلط اقتصادی حکومت اسلامی ایران، پزشکان را نیز به قشر فقیر جامعه کشانده است، پزشکی که به جای حاضر بودن در بیمارستان و نجات جان انسان ها، اکنون باید مسافر کشی کند. در ایران تنها مزدوران و بسیجیان و آخوندها هستند که هر روز سرمایه دار تر شده و از فرش به عرش رسیده اند. این است نتیجه حکومت دینی.