بایگانی

خدایان روان پریش و جلاد مذاهب، مستحق بازخواست و محاکمه اند!۴

چهره کریه قوانین الهی تکنولوژی غربی به بهترین و فاحش ترین نحو جنایات دین داران و خداپرستان افراطی را به نمایش گذاشته؛ از فوتبال بازی کردن با سرهای بریده گرفته، تا نیمه به گور کردن زنان و سنگسار آنان، و آتش زدن مخالفین دین در قرون وسطی در اروپا بنام جادوگر و ساحر.