بایگانی

نامگذاری میدان فردوسی در شهر رم۱

خبر نامگذاری میدانی در شهر رم به نام فردوسی بزرگوار، موجب افتخار و بالیدن هر ایرانی خردمند است. این ارج نهادن به فرهنگ ایرانی را مقایسه کنید با ناسپاسی و حق ناشناسی مردم اصفهان در برابر خدمات کم نظیر ریچارد فرای به کشورمان که حتی اجازه خاکسپاری پیکر او را در شهر خود ندادند.