بایگانی

آیا انسان نتیجه و پیوند خوک نر با شامپانزه ماده است؟!۲۸

روزنامه دیلی میل به چگونگی پیدایش انسان اولیه پرداخته و نظریه دکتر اوگن مکارتی کارشناس ژنتیک را چنین بیان می کند: "بشر اولیه زاییده جفت گیری یک خوک نر با شامپانزه ماده است". دکتر مکارتی می گوید که ویژگی های بسیار زیادی میان خوک، شامپانزه و انسان وجود دارد.