بایگانی

ایرانی ها به تماشای مراسم اعدام رفتند و مصری ها در مخالفت با اعدام جان باختند!۱۳

بسیار اندوهبار است که چگونه مردم دو کشور واکنش متفاوتی در برابر خشونت و قوانین غیرانسانی دولت اسلامی حاکم بر خود نشان می دهند. مردم مصر در اعتراض و جلوگیری از اعدام ۲۱ نفر تماشاچی فوتبال، بیش از ۲۲ نفر کشته و ۲۰۰ نفر مجروح دادند ولی در ایران صدها نفر برای دیدن مراسم اعدام، به استادیوم فوتبال رفتند.