بایگانی

افشای جدیدترین ترفندهای ارتش سایبری، برای شناسایی و دستگیری وب نگاران۶

کارآمدترین روش در سرکوب نیروهای مخالف در حکومت های استبدادی، ترویج تفرقه و ترس می باشد. گرچه حکومت اسلامی به بهترین وسائل ردیابی سایبری مجهز است. هک شدن بسیاری از تارنماهای فیسبوکی با دستگیری و قتل ستار بهشتی و چندی دیگر از وبلاگ نگاران ایرانی بی ارتباط با این گروه های فیسبوکی هک شده نبوده است.