بایگانی

یوسف رشیدی، دانشجوی دلاور، زیر شکنجه لاشخوران ولی وقیح، و در خطر اعدام۸

مزدوران، فرصت طلبان، کاسه لیسان، بزدلان، ساندنیست و لاش خوران، خردباختگان و خرافه گرایان، ضد ایرانی، و «خودی ها» ی رژیمند که به نام امت مسلمان و لشکر چند میلیونی خمینی نام گرفته اند. دیگر مردم، «ناخودی ها» و بیگانگانند که «خس و خاشاک»، و یا «میکرب» نامیده می شوند.