بایگانی

آموزش و تحصیل رایگان تکنولوژی به وسیله دانشگاههای آمریکا۴

رژیم اسلامی راه تحصیل تکنولوژی را بر روی دختران ما بست و دانشگاهها را مرکز تاخت و تاز آخوندهای ارتجاعی قرار داد، ولی غافل از آن که برای فرا گرفتن دانش مرزی نیست. به تازگی سه دانشگاه برکلی، ام آی تی، و هاروارد با همکاری یکدیگر آموزش اینترنتی به وجود آورده اند که برای هرسنی و همگان رایگان است.