بایگانی

اسپیرولینا یک ماده معجزه آسای غذای پروتینی و وسیله پیشگیری و درمان بیماری ها۳

اسپیرولینا گیاهی است آبی سبز رنگ که بدون داشتن ساقه و ریشه اصلی به صورت فنر پیچیده که در همه جای مرطوب به خوبی رشد می کند. اسپیرولینا نیازی به محیط کشت خاص و مراقبت و نگهداری ندارد. بلکه می تواند در هر محیط نم و مرطوبی به خودی خود رشد کند و به عنوان یک ماده غذایی و درمان شماری از بیماریها بکار رود.