بایگانی

بوی گند فساد رژیم ملاها در همه زمینه ها سراسر کشور را فراگرفته۸

اثرات فساد در یک جامعه اشاعه و رواج هر فسادی در جامعه به سرعت کشور را به سوی نابودی می کشاند. هیچ جامعه ای نمی تواند بر مبنای فساد و نادرستی دوام بیاورد. فساد مانند کرمی است که در میوه درختان پیدا شده، رفته رفته همه آنها را می پوساند. و یا مانند موریانه ای موجب خشکیدن و قطع درخت می گردد.