بایگانی

انگلیس با دریافت رشوه از قَطَر، در حال تدوین شناسنامه ای جعلی از منطقه خلیج پارس است۶

خلیج فارس به عنوان شاخاب پارس و یا دریای پارس در تاریخ کشورهای جهان به ثبت رسیده و جای هیچگونه انکاری نیست. ولی هنگامی که شیری غران و درنده پایش در چال فرو می افتد و به لنگ لنگان می افتد، هر کفتار و شغالی نیز برای دریدن آن شیر دندان تیز می کند و چنانچه پایش بیافتد به آن جانور ناتوان یورش می آورد.