بایگانی

پیر کفتار یزدی می گوید؛خدا به رهبر عنایاتی داشته که صدها متخصص از آن محرومند۲

کشور در محاصره جنایتکاران شوربختانه، کشور ما همواره در زیر سلطه دزدانی بوده که آنان خود ازسوی گروهی تفاله، هرجایی، احاطه شده اند و مانند کرم به دور حاکم جنایتکار لول خورده و می خورند. گویا چاپلوسی و گنده گویی در خون ما اجیر شده، و دستمال یزدی همواره برای خوش آمد یک ویا چند دیکتاتور به کار رفته است.