بایگانی

اکبر گنجی کاسه داغ تر از آش، به نمایندگی مردم به اوباما نامه نوشته۳

اکبر گنجی که سلسله گردان و آتش بیار معرکه حامیان رژیم است، همیشه با تبلیغات، عده ای را دانسته و یا ندانسته به دنبال خود می کشاند و سیاستمداران آمریکایی را گمراه و منحرف می سازد. این بابا، در نامه ای با امضاء گروه همکارانش به اوباما سیاست تحریم های دولت آمریکا را ضد مردمی و مورد انتقاد قرار می دهد.