بایگانی

مارتین لوتر کینگ جونیور که بود و چه فَرجامی داشت؟۱

در شب ۴ آوریل سال ۱۹۶۸، مارتین لوترکینگ، نماد مقاومت سیاهان آمریکا علیه تبعیض نژادی، در شهر ممفیس ایالت تنسی مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید. پس از آن “رای” سفید پوست که قاتل وی معرفی شد، به ۹۹ سال حبس محکوم شد. رای در مارس ۱۹۶۹ به زندان افتاد و تقریبا سه دهه بعد و در ۱۹۹۸ در زندان درگذشت.