بایگانی

به یاد مرغ توفانی که ۳۵ سال پیش در چنین روزی دل به دریا زد‎۵

شانزدهم دی ماه ۱۳۵۷ خورشیدی در دفتر بلندبالای تاریخ ایران زمین، برگ زرین و درخشانی است. در این روز بود که مردی میهن دوست و تیزبین بر آن شد تا کارزاری را برای نجات ایران آغاز کند. امروز پس از ۳۵ سال تجربه کابوس وار حکومت نعلینی، می فهمیم که آن مرد چه گفته بود. آری، سخن از دکتر شاپور بختیار است.