بایگانی

با شاهپور بختیار، دلاور مرد بزرگ تاریخ کشورمان بیشتر آشنا شویم۶

شاهپور بختیار مرد فرزانه و پاکباخته ای بود که در تاریکی و سیاهی کشورمان درخشید، و لی چراغ عمرش از سوی دژخیمان ضد انسان و ضد ایرانی، ۲۱ سال پیش در چنین فردایی به خاموشی گرایید. از آن جا که طبیعت گرگ دریدن است، رژیم آدم خوار اسلامی تا کنون صدها انسان های فرهیخته را به خاک و خون کشانده است.