بایگانی

رهبر وافوری ما و دوگله آخوند دیگر؛ فضله پراکنی فرمودند که تحریم بر ما اثری ندارد۲۴

حال، در جایی که ملت سرگشته و گوسفند نشان ما از این تحریم ها در سوز و گداز است، و برای یک بار در تاریخ احساس نا امنی و گرسنگی می کند، رهبر بلند بافور و مسئولین دستاربند ما خود را نگران نمی بینند. رهبر در حالی که به بافور خود تکیه دارد، می گوید: «ما از تحریم نگرانی نداریم.! »