بایگانی

باردیگر فرزندانمان را در سفر راهیان گور به خاک و خون کشاندند آیا بازهم نشسته ایم؟۴

راهیان نور راهیان گو ر، یکی دیگر از اعمال جنایت کارانه رژیم است که با برنامه شیطانی خود هرساله دانش آموزان را از مدارس شهرهای گوناگون با اتوبوس های فرسوده و با رانندگی افرادی بی صلاحیت، به منطقه جنگی خوزستان می فرستد تا با دروغ پردازی، جنگ خانمانسوز ۸ساله ایران و عراق را به دانش آموزان نشان دهد.