بایگانی

ماجرای ایرانی نبودن گروهی از مقامات اول رژیم۱۲

زیباترین نویسه ها درباره ایرانیان را دشمنان یونانی این چنین نوشته اند: "ایرانیان مرزهای خود را به روی همه باز نگه داشتند و از بابل و سومر و هند و یونان صنعتگران و دانشمندان به سوی ایران در سفر بودند. خط خود را از بابل گرفتند. هنر و صنعت دیگران را برداشته و با تغییر و ویرایشی نو به جهان عرضه نموند.