بایگانی

هشتم مارس روز جهانی زن را به بانوان بزرگوار کشورمان شادباش می گوییم۹

نامگذاری روزی به افتخار زنان هشتم مارس روز یادآوری و سپاسگزاری از مقام شامخ زن در جهان است. کشورهای باختری پس از چند هزارسال نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق زنان، سر انجام از یک سده پیش به غیرت آمدند و با خردگرایی، روزی را به نام روز زن نام گذاری نمودند. این روز خجسته بر زنان کشورمان خجسته باد.