بایگانی

سقط جنین های زیر زمینی و پیامد آن دراجتماع آخوند زده ایران۰

رویان بری یا سقط جنین یکی از پیامدهای ناگواری است که در اجتماع آش و لاش و آخوند زده ایران امروزه به فراوانی دیده و شنیده می شود. در ایران فلاکت زده، برای رویان بری و جنین زدایی آماری وجود ندارد. زیرا مملکت به دست یک مشت دزد و قاچاقچی افتاده که تنها هدفشان چپاول و غارتگری، و بارکشی از مردم است.