بایگانی

آقای قرائتی، همگان می دانند که آخوند ها همواره دشمن دانشگاه و دانشجو بوده اند۳

قرائتی آخوندی مفتخور، پست، و ضد مردمی، اندکی شعور و انسانیت در وجودش پیدا نمی شود، باید اعتراف می کرد که حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج و نیروگاه های مزدوران سپاهی هستند که مرکز واقعی فساد و بی اخلاقی و کثافت کاری در سطح جامعه اند. دشمنی آخوند و بسیجی با دانشگاه و دانشجو هیچگاه پایانی ندارد.