بایگانی

درد و مرگ و آوارگی از زمین لرزه بوشهر، پیامد نکبت وبی اعتنایی آخوند جنایتکار وضد ایرانی۰

دریافت این خبر ناگوار، زمین لرزه بوشهر قلب همگان را درخاک ایران شکست و غمی جانگداز بر مردم مستولی گشت. به راستی جز آه کشیدن، افسوس خوردن و به سوگ نشستن از ما چه کاری ساخته است؟!. رژیم ضد ایرانی مردم بینوا در خانه های پوشالی گلی بدون هرگونه ایمنی در سرتاسرایران، بی پناه به حال خود رها کرده است.