بایگانی

پیامد رفتارهای فرا انسانی نلسون مندلا بر افکار سیاستمداران و مردم جهان۳

آنچه از نلسون مندلا به یادگار ماند به جرأت می توان گفت که رفتار فرا انسانی و عشق به بشریت و نوع دوستی نلسون مندلا کم نظیر و نمونه در تاریخ کنونی جهان است. این انسان ایثارگر و فداکار، دردوستی و محبت به دیگران مرزی را نمی شناخت و بی گمان، واژه هایی چون دشمن، دشمنی، کینه توزی،در فرهنگ خود سراغ نداشت.