بایگانی

حکایت آرتیست بازی احمدی نژاد و آرزوی دیدارش از زندان اوین۳

احمدی نژاد پس از سالیانی تکیه زدن بر کرسی صدارت، و تغذیه از بیت المال، و دیدار از چهار گوشه ایران، ناگهان فیلش یاد هندوستان می افتد و تصمیم به بازدید از زندان اوین، زندانی از میان صدها زندان ولایت وقیح می گیرد. اما بدبختانه تیرش به سنگ می خورد و با ترش رویی دیگر گماشتگان درگاه ولایت روبرو می شود.