بایگانی

با ما از هندوستان، سرزمین هزار معبد و هزار مذهب دیدن کنید۱

هندوستان سرزمینی است که بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر تنگاتنگ، و بایکدیگر زندگی می کنند، بدون آن که بیکدیگر چندان اذیت و آزاری برسانند.در این سرزمین صدها دین و آیین، ‪ معبد و مسجد دیده می شود. در بسیاری از شهرها، معبد ها به صورت پراکنده به چشم می خورند و هرکدام دارای پیروان ویژه خود هستند.