بایگانی

آقای خامنه ای؛ بیا پایین با هم راه بریم، کمی بالاتر بری،کله پا میشی!۳

در شرایط کنونی، چنان کبر و نخوت و غروری خامنه ای روضه خوان را فرا گرفته که خدای را بنده نیست؛ این مردک که ملتی را به گدایی و کشوری را به ویرانی کشانده تحمل کمترین انتقاد و یا توصیه ای را ندارد. چنان خرافات امام زمان و جانشینی وی مغز کوچک او را اشغال کرده که هرگونه صدایی را مخالف مرام خود می داند.