بایگانی

سیزده آبان، روز عربده کشی امت خردباخته برای ماست مالی کردن پرونده ترور سفیر عربستان۴

۱۳ آبان؛ ایران یک صدا علیه آمریکا. «بسیجیان ، و پاسداران، استادان حوزه ها، و روحانیان در لیست ولایت وقیح، برادران حزب الله لبنان و فرستادگان حسن رذل الله»، حضور فعال خواهند داشت. این خیمه شب بازی ها برای چیست؟. این ها تنها برای لوث کردن و پوشیدن ظاهری پرونده جنایی رژیم برای کشتن سفیر عربستان است.