بایگانی

رهایی آدم کشان پاسدار، از بند انقلابیون سوریه۱

بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست بشار اسد به درخواست رژیم ایران، و میانجیگری قطر و ترکیه، ۲۰۱۳ زندانی انقلابی و مبارزین سوریه را در برابر ۴۸ پاسدار و بسیجی در بند مخالفین رژیم سوریه آزاد کرد. این جانیان و آدم کشان پاسدار همانند قاتل دکتر بختیار در گذشته در میان استقبال با شکوه رژیم وارد تهران شدند.