بایگانی

دریاچه ارومیه، یاد آور شکست همیشگی دولت عثمانی از سپاه شاه عباس بزرگ۸

در سال ۱۵۹۰ عثمانی ها شهرهای تبریز، شیروان و ایالات گرجستان و لرستان را تصرف، و بدنبال فتح کامل ایران به صورت یکی از ایالات خود بودند. در سال ۱۶۰۳ شاه عباس بزرگ در کنار دریاچه ارومیه به جنگ با عثمانی ها پرداخت و تا سال ۱۶۲۳ با دادن شکست های متوالی آنان را برای همیشه از خیال تصرف به ایران باز داشت.