بایگانی

باردیگر تبریز به همراهی ارومیه به پا خاست، تبریزی که همیشه شهر دلاوران تاریخ ساز مملکت ما بوده است۸

مردم دلاور و شجاع آذربایجان برای چند روز متوالی به پا خاستند تا از هم میهنان ارومیه در حفظ و صیانت دریاچه ارومیه که عمداً و با بی تفاوتی رژیم ضد ایرانی در حال نابودی است، حمایت و پشتیبانی کنند. پشتیبانی که باید همه اقشار ملت در هر شهر برای سرکوبی رژیم غیر ایرانی با بپا خاستن خود آن را همراهی کنند.

کنکاشی درباره اعلامیه آیت الله منتظری۰

این مقاله در تاریخ اول تیر ۱۳۸۸ به مناسبت قیام مردم ایران نوشته شده . خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کنیم. ما اعلامیه محکوم کردن جنایات خامنه ای آقای منتظری را ارج می نهیم. امیدواریم آخوندهای دیگرنیزسکوت را بشکنند وبامردم باشند.