بایگانی

ما ملت فرهنگ باخته ایم، فرهنگ ایرانیان در برون مرز – بخش چهارم۲

تک روی، و خود بزرگ بینی، و نادیده گرفتن گروههای دیگر سیاسی موجب گردیده که هرگروه تنها به خود و طرفداران خود پردازد، گروههای دیگر را به کنار زند. عده ای نیز از بام تا شام به دور کاخ سپید گرد می آیند تا مشکل ما را نیروی خارجی حل کنند. آنها چندان دلخوشی به فرهنگ و آیین ایرانی و سربلندی ایران ندارند.