بایگانی

وای به حال آخوندها اگر خامنه ای جزایرمان را بخشیده باشد۱۸

رژیم های اشغالگر رژیم هایی که در یک کشور شکل می گیرند و یا کشوری را تحت اشغال خود در می آورند، بیشتر آن کشور را از آن خود دانسته و گرچه ممکن است در اداره آن روش دیکتاتوری داشته باشند و تبعیض هایی نیز نسبت به مردم به کار برند، ولی در نهایت در نگهداری و حفظ یک پارچگی آن می کوشند.