بایگانی

نابخردانی که ملتی را ارزان و مفت به آخوند فروختند۰

خیانت شهاب حسینی هنرمند بی هنر و خیانت کاری است که ملتی را مفت و رایگان به آخوند فروخته است. این فرد یا آنچنان نادان و بی خرد، و یا متملق، چاپلوس و فرصت طلب است که بداند امام زمان یعنی آخوند. زیرا امام زمان فانتزی احمقانه ای است که آخوند برای خر کردن ملتی ساخته که حتی موجب خنده و تمسخر کودکان است.

هفت شین بازماندگان رژیم پیشین۰

با به هوا رفتن وسرنگونی رژیم گذشته، بازماندگان آن رژیم بجای هفت سین،هفت شین زیر را برگزیده اند: شاه شعبان بی مخ شعارهای توخالی شهبانو شچاع الدین شفا شاهزاده درانتظار شوهای تلویزیونی بی محتوا