بایگانی

پاداش ۳۵ سال غفلت، بی تفاوتی و نشستن در تاریکی، سبد حقارت و بردگی است!۴

ملت های آزاد ملت هایی به دموکراسی میرسند و آزادند که آزادانه بیاندیشند و آزادانه عمل کنند. آنان در برابر ظلم و ستم و یا کجروی سیاستمداران هیچگاه تسلیم نشده، و هرگز با رژیم و زورگویان کنار نخواهند آمد. آنان دست در دست یکدیگر، در برابر دیکتاتورها می ایستند و به مبارزه و چالش می پردازند.