بایگانی

به چه دلیل شیعیان، پیروان بهائی را کافر و نجس می دانند؟۷

مذهب جعلی شیعه از کجا آمده؟ چهار سده پیش شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را که تا آن زمان ناشناخته و طرفداری نداشت با قتل عام و کشتار در ایران جایگزین نمود. جانشینان وی نیز به همان روش نسل های بعدی مردم ایران را به پذیرش مذهب شیعه که کمترین همآهنگی و هم خوانی با روحیه و اندیشه ایرانیان نداشت، واداشتند.

آقای زیبا کلام؛ ناموس و شرف که نداری، بیغیرتی و خودفروشی خرواری چند؟۴۱

صادق زیبا کلام که نام درستش حقه باز زشت کلام است، با حقه بازی در چند آموزشگاه سطح پایین در رشته های نامربوط و سرانجام در دانشگاه در جه سوم انگلیس با فرصت طلبی دکترایی در اسلام شناسی می گیرد، و در دانشگاه تهران جای بزرگانی چون علی اکبر سیاسی و دکتر صدیقی تکیه می زند. نفرین بر این رژیم با این گزینش.