بایگانی

سرانجام، احمدی نژاد هم مانند خروس محسن آقا جاسوس اجنبی از آب در آمد۰

ولی وقیح معتقده که ملت خس و خاشاک و همه جنبنده ها ازخروس محسن آقا و اسدالله خان که دم صبح قوقوری می خونند، تا انگلی نژاد و آقا مجتبی در رفته، همه و همه جاسوس اسرائیل جهانخوار و آمریکای صهیونیستند. باید به همه شک داشت.