بایگانی

حاکمان بر ایران تازی نژاد و قاتلانی اند که باسرنوشت و تاریخ کشور جدال ودشمنی دارند۵۶

دوستی با دشمنان، و دشمنی با دوستان ایران تنها کشوری در جهان است که مردم آن ناآگاهانه دشمنان به فرهنگ، تاریخ، خود را ستایش می کنند و در غم درگذشت آنان از تاکنون زانوی غم به بغل گرفته، در ماتم می نشینند و اشک می ریزند و با این رفتار و عملکرد بی خردانه با کمال بی توجهی آب به آسیابان دشمن می ریزند .