بایگانی

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش نخست۴۲

شاهزاده پهلوی که نام شاهزاده را کماکان به یدک می کشد، گهگاه در سر بزنگاه از تاریکی بیرون آمده سخنرانی جانانه ای برپا می کند، و بدین وسیله وظیفه ملی و میهنی خود را به پایان می رساند. به راستی این شاهزاده تا چه اندازه برای نجات میهن تا کنون جان خود را در خطر و آماج پیامدهای ناگوار و سخت گذاشته است!.