بایگانی

عدالت اسلامی؛ بریدن دست جوان دزد است، ویا خروج میلیون ها دلار از کشور؟۷

دست جوان خراسانی و ۵ نفر همدانی را به جرم آفتابه دزدی قطع می کنند، در جایی که شاه دزدان و ابر جنایتکارانی چون علی بابا و چهل همکارغارتگر و جنایتکارش، همچنان در آرامشند. آیا این است دادگری و عدل اسلامی؟.