بایگانی

ما منشور شورای ملی را مردمی می دانیم و با جان و دل با آن همکاری می کنیم۷

شورای ملی ایران در پیش است. ما گردانندگان فضول محله آن را به فال نیک در راه همبستگی و نجات کشور خود می دانیم و با دیدی مثبت و امیدی فراوان به این تشکل و گردهم آیی مینگریم. تا زمانی که راه و روش آن را مردمی و در راه آزادی و دموکراسی میهنمان ببینیم با همه توانایی خود از آن جانبداری و پشتیبانی می کنیم.