بایگانی

خرافه پرستی، عرب پرستی، و مرده پرستی، ما را همچنان در لجن فرو برده است۱۹

ملت ما در غل و زنجیر خرافات، و افکار پوچ مربوط به خلقت، زندگی پس از مرگ و عذاب آخرت، لحظه ای آرام و قرار ندارد. ترس بی مورد از افسانه جهنم، زندگی دنیایی او را نیز به جهنم بدل ساخته است. خرافات مانند پوششی است که سراسر مغز و شعور انسانی را می پوشاند، و آن را ازهرفراگیری و اندیشیدن باز می دارد.