بایگانی

زائران ایرانی، و یا پاسدارن مزدور و آدم کش، کدام درست تر است؟۴

آیا می توان در وجود آخوند یک جو شرافت، حقیقت، راستگویی، و یا انسانیت یافت؟. آیا این گروه تن پرور مفتخور و سربار جامعه یکبار در زندگی خود حرف راست زده اند؟!. اگر همکاری رژیم ایران با بشاراسد نبود، مردم سوریه می توانستند خیلی زودتر بدون چنین خون ریزی از شر دیکتاتورها رهایی یافته و به آزادی خود برسند.